Al - Bader

البدر

 

زمان نگارش:         هالند-  شهر المیر ، حمل 1388-اپریل 2009 

زمان نشر:            ثور 1388- می 2009 از طریق سایت انترنتی   www.2afghan.nl

 

چرا بازهم البدر؟

 

کمتر نشریه ها در تحولات سه دهه ئی اخیر توانسته اند تا در تحلیل ها و مقالات شان دور نمای قضایا را چنان مورد بحث و بررسی گیرند که آینده ها بر مصداق حقایق آن صحه بگذارد. شاید البدر در طول حیاتش از کمبودی و نارسایی های سیاسی و فکری برخوردار بوده باشد. که بدون شک گاه گاهی درین راستا محصور به زدوبند های سیاسی و تنظیمی نیز مانده و موضعگیری های خاص آن مقطع زمانی را بدست نشر سپاریده باشد. ولی بازهم البدر در حالیکه این طرزالعمل بر همه ئی مطبوعات کشور سایه افگنده بود توانست در آن مقطع زمانی، بخش اعظم محتویات اش را از این زدوبند ها و موضعگیری ها بیرون سازد. این از ویژه گی خاص این نشریه بود که توانست با گذشت زمان، کمی و کاستی هایش را آهسته آهسته برطرف ساخته و از عریان ساختن واقعیت ها بدون درنظرداشت وابسته گی های فردی و تنظیمی خود را در ساحه مطبوعات کشور مطرح سازد.

البدر با طرزدید خاص خودش که بیانگر اهداف امت اسلامی در جهان بود، در احیای اندیشه دینی بیشتر ترکیز می نمود و بر حیات شرفمندانه اش ادامه می داد. همین اندیشه سبب شد تا البدر در سطح تهیه گزارشات اش نیز آرام آرام حصار روابط سیاسی و تنظیمی را بشکند و باخود گذری و شهامت، خط و مشی فکری اش را خارج از جوی سیاسی حاکم وقت علنی سازد. این خود یک درسی از برای جوانان مسلمان و مجاهدین راستین گردید تا عقیده را فدای روابط تنظیمی و گروهی نساخته و از طلسم تنظیم بازی ها و شخص پرستی ها خود را بیرون سازند. هرچند ما را برین نکته سخت عقیده برآن است تا در پیشبرد داعیه اسلامی چه در سطح فرهنگی و یا نظامی و حتی در سطح سازنده گی در یک صف به پیش باید رفت، زیرا قرآن پاک آنرا بنیان مرصوص نامیده است. اما بسا جای تأسف که امروز این صف ها در دست یک عده یی محدود به گروگان رفته است و تاهنوز هم اعضای راستین این تنظیم ها، قربانی خواسته های ضد دینی رهبران و شورای های تجارتی شان می گردند.

(ادامه مطلب)

                               تنویر افغان Tanwir–e-Afghan