Cartoon

کارتون

کارتون چیست؟

بنده از کارتون چنین تعریف دارم:

” انعکاس درونی مفکوره یک هنرمند در قالب تصویر که بتواند در یک نگاه، تحلیلِ از شرایط زمان را برای بیننده خلق نماید کارتون گویند“

هرچند این هنر در جوامع دیگر از جایگاه وسیعتر برخوردار بوده و در تمام عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی کاربرد و جایگاه خاص خود را دارد اما در کشور ما تنها در ُبعد سیاسی موارد استفاده دارد.

کارتون یکه در آن کمتر تکست (نوشته) بکار رود از قوت بیشتر برخوردار بوده و این قوت، زمانی بیشتر محسوس بوده می تواند که آن کارتون تحلیل یک حادثه را در ذهن بیننده محدود نساخته و با گذشت زمان از خود تجلی بجا گذارد. سخن دکتور شریعتی بخاطرم می آید که روشنفکر را چنین تعریف می کرد:  ”هر تحصیل کرده یی  روشنفکر شده نمی تواند اما هر بیسوادی که بتواند دورنمای یک واقعه را درک نماید یک روشنفکر بوده می تواند.“

چنانچه  قبلاً تذکر رفت که بنده در آغاز سال 1363 هجری  به این هنر بطور خود جوش و غیراکادمیک رو آوردم و اولین اثرم در رابطه به تجلیل از سالروز شهادت عبدالرحیم نیازی بنیانگذار نهضت جوانان مسلمان بود که در تهران بچاپ رسید. بعد از معاهده اسلام آباد و آغاز جنگ های داخلی با آخرین طرح ام بنام معاهده اسلام آباد که در شماره 41 البدر در ثور 1372 به چاپ رسید از آن جدا گشتم.

بدون شک که طرح های بنده از نگاه تخنیکی دارای نواقص فراوان بوده می تواند اما آنچه در پیام آن نهفته است قابل غور و بررسی می باشد و همین نکته مرا واداشت تا آنرا ازین طریق دوباره به دسترس علاقمندان آن قرار دهم. زیرا آنچه نباید می شد و قبلاً از طریق مطبوعات نیز به آن اشاره رفته بود متأسفانه بوقع پیوست.

با آنکه مدت هاست که با این هنر سروکار ندارم و دوباره زنده ساختن آن بدون شک نیاز به زمان دارد اما با توکل به ایزد متعال می خواهم تا درین راستا دوباره سهم داشته باشم اینکه چه زمانی، وابستگی به وقت دارد و اگر نیت سالم باشد انشاالله به ثمر خواهد رسید.

                               تنویر افغان Tanwir–e-Afghan