About Me

خلص سوانح:

مشخصات:

تخلص     : تنویر

نام          : محمد نذیر

نام مستعار             : انجنیر علی تنویر

محل رهایش          : شهر المیر کشور هالند

تاریخ تولد : اول نوامبر 1958

محل تولد  : کوچه باغ علیمردان کابل

 

تحصیلات:

1964-1969        : دوره ابتدائیه در مکتب دقیقی بلخی

1970-1972        : دوره متوسطه در متوسطه کارته پروان

1973-1975        : ذوره لیسه در لیسه نادریه

1976-1981        : دوره تحصیلات عالی در پوهنتون کابل فاکولته انجینیری، رشته سیول انجینیری بخش ساختمانی. اخذ دیپلوم در جنوری 1981 (از اینکه رژیم های کمونیستی توزیع دیپلوم را برای فارغان پوهنحُی انجینیری منع قرار داده بودند محصلین با درخواست نمرات شان که بنام Transcripte یاد می شد اکتفا می ورزیدند که صحت این نمرات توسط سفارت وقت امریکا به آن ارزش دیپلوم را می داد).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984-1985        : در سپتامبر 1984 بعد از ورود به کشور هالند آغاز به آموزش زبانی هالندی از دوره ابتدائیه تا دوره های عالی.  اخذ شهادتنامه در جون 1985

1985-1986        : کورس آماده گی پوهنتون (دلفت) Delft که شامل لسان تخنیکی و مضامین زبان کمپیوتر می شد در شهر دلفت کشور هالند.

1988-1991        : اتمام تحصیلات عالی چهار ساله در فاکولته انجینیری HTO  در شهر Zwolle (زولی) کشور هالند در رشته آب و راه  در بخش ساختمانی. این دوره چهارساله که در مدت دو ونیم سال به اتمام رسید تا آن زمان چنین ریکارد در خود ثبت نکرده بود. آدرس پوهنتون: www.windesheim.nl   مضامین اساسی این رشته: میخانیک عملی «Applied Mechanics » -  ساختمان های آهنین «steel construction »   -  ساختمان تعمیرات «building construction »  - ساختمان های کانکریتی «concrete construction » -  پروژه سیول «civil project » - و علم اداره «management » .  مضامین انتخابی در این رشته:  علم اقتصاد - علم محیط زیست - علم عملی ساختن پروژه ها و علم کمپیوتر در ساحات تخنیکی و اداری.

             اخذ دیپلوم در جنوری 1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992-1993        : تحصیلات مافوق دیپلوم در بخش ساختمان های آهنین. تحصیل تخصصی یک ساله در انستیتوت تخنیکی امستردام در کشور هالند  www.hti-opleidingen.nl .   مضامین: ساختمان های آهنین - میخانیک عملی و ریاضی.

1993-1994        : کورس های هالندی و انگلیسی برای سیستم های اداری و تجارتی در شهر لاهه کشور هالند.

             اخذ شهادتنامه 5 اپریل 1994

1995     : کورس مایکرو استیشن «Micro Station»که قوی ترین و وسیع ترین برنامه تخنیکی و نقشه کشی می باشد در انستیتوت «Institute for Industrial Information technology»  در شهر لاهه کشور هالند.

             اخذ شهادتنامه در 27 اپریل 1995

1999     : کورس مایکرو استیشن «Micro Station» سه جهته در مرکز تعلیمی «Intergraph (Benelux) Educational Services»   درشهر هوفددورپ «Hoofddorp»   کشور هالند.

             اخذ شهادتنامه در 20 جولای 1999

2001     : کورس سیستم شناخت و کودبندی بر اساس شناخت نورم ها در تمام ابعاد سیول انجینیری از برای به تحریر درآوردن تمام مشخصات مواد ساختمانی برای به اجرا در آوردن یک پروژه. این کورس در مرکز شناسایی ساختمان های ”حیات اقتصادی“ «Knowledge centre for traffic, transportation and infrastructure »   در شهر «Lelystad »  لیل استد کشور هالند تعقیب گردید و لقب محرر بستک «RAW-taxonomy plan writers »   نیز اخذ گردید. www.crow.nl

             اخذ شهادتنامه (سند موفقیت) در 14 نوامبر 2001

2002     : اپدت «update »  کورس برنامه نقشه کشی آتوکد «AutoCAD » . این سافتور که موارد استفاده عموم را در شرکت های کوچک و شرکت های راه سازی دارد از برای نقشه کشی و محاسبات ساحه موارد استفاده دارد. این کورس در مرکز تعلیمی «Rodema Engineering» در شهر هوفددورپ «Hoofddorp»   کشور هالند تعقیب گردید. www.rodema.nl

             اخذ شهادتنامه (سند موفقیت) در 24 اپریل 2002

2004-2005        : کورس برای مسؤولین و کدر رهبری ادارات و مکاتب جهت رهبری سالم و شناخت از تمام ابعاد کاری یک اداره از مسایل اقتصادی تا مسایل برنامه ریزی از برای ارگان ها. این کورس یک ساله از طریق ”ارگان رهبری مکاتب اسلامی «ISBO - Islamic Schools Run Organization»   با حمایت وزارت تعلیم و تربیه کشور هالند در مرکز علمی العصر در شهر امستردام ترتیب یافته بود.  www.deisbo.nl 

2006     : سیر علمی با جمعی از کدر های رهبری مکاتب اسلامی کشور هالند جهت بازدید از شیوه (میتود) های تعلیمی مکاتب دولتی و غیر دولتی کشور المغرب. بازدید از مکاتب در شهر های مختلف و بررسی راه های درست و مؤثر تعلیمی در صورت برگشت اطفال از کشور های غربی به وطن مادری شان وادامه تحصیل در آنجا.

 

تجربیات در کار های مسلکی انجینیری:

1980    : هفت ماه دوره کار عملی (استاژ) از طریق پوهنحُی انجینیری کابل در ریاست شهرسازی وزارت فواعد عامه افغانستان. این دوره در سمستر اول سال پنجم پوهنحُی انجینیری بود.

             با اخذ تصدیقنامه و ارزشیابی آن از طریق سفارت امریکا

1990     : نیم سال دوره کارعملی (استاز) از طریق پوهنحُی انجینیری هالند در شرکت ساختمانی «Advice Office Alferink »   در شهر زولی کشور هالند.  مسؤولیت کاری: نقشه کشی و محاسبه تمام انواع ساختمان های رهایشی.  www.a-vs.nl

             تحقیق پروژه اختتامه: تهداب بالای پایه ها

1990     : نیم سال دفاع از دیپلوم از طریق پوهنحُی انجینیری هالند در شرکت ساختمانی «Project Office Bridge Zaltbommel »   در شهر «Utrecht »   کشور هالند.  مسؤولیت کاری: تحقیق در رابطه به یافتن بدیل بجای پل کیبلی در بالای دریای وال. محاسبه پل های وصلی  با بکارگیری سیخ های از قبل کش شده.

             پزوژه دفاع از دیپلوم

1991     : کار در وزارت آب و راه بخش ساختمان های تر ”حیات اقتصادی“ در شهر «Utrecht»   کشور هالند.  www.rws.nl   

             مسؤولیت کاری: نقشه کشی و محاسبه ساختمان های تر (کانال های ترافیک کشتی ها از آبهای بلند به آبهای پائین سطح و برعکس آن - دروازه های چنین کانال ها و دیوار های کنار بحر) در پروژه نوسازی کانال ترافیکی «sea louse »   در شهر «IJmuiden »   کشور هالند.

1994-1995        : کار در بخش انجینیری نماینده گی های شاروالی شهر لاهه کشور هالند. مسؤولیت کاری: مفتش تخنیکی راه ها و سیستم های کانالیزاسیون. تهیه احصائیه و کنترول تمام اشیای در ساحات عامه. توسعه مشخصات جمع آوری شده در سیستم های کامپیوتری. تهیه دستورنامه ها جهت رفع مشکلات در آن ساحات.

             با اخذ تصدیقنامه ها

1995     : انستیتوت صنعت کامپیوتری «Institute for Industrial Information technology»   در شهر لاهه کشور هالند. کار های عملی با استفاده از برنامه «MicroStation »   در تمام ابعاد انجینیری.

1996     : کار در مرکز شاروالی شهر لاهه کشور هالند در بخش اداره شهر، شعبه مهندسی نمای شهر. مسؤولیت کاری: طزح و نقشه کشی تا سطح جزئیات از یکی ار میدان های شهر لاهه که در عین زمان در شهر برسلونا کشور اسپانیا نیز تدبیق می شد.

             با اخذ تصدیقنامه

1996-1997        : کار در وزارت دفاع کشور هالند در ریاست ساختمانی «Department of Services Buildings Work and Lead Grounds - DGW&T » نماینده گی شهر لایدن «Leiden»  کشور هالند. مسؤولیت کاری: طرح و دیزاین از انواع تعمیرات تا جزئیات ساختمانی آن.

             با اخذ تصدیقنامه

1997-1998        : کار در نماینده گی «Oud-West » شاروالی امستردام کشور هالند. مسؤولیت کاری: طراح و دیزاینر مهندسی راه های شهری.   www.west.amsterdam.nl

             با اخذ تصدیقنامه

1998     : کار در شرکت انجینیری «Rossem Infra» در شهر المیر کشور هالند. مسؤولیت کاری: نقشه کشی و محاسبه تمام انواع فعالیت های بخش انجینیری سیول.  www.vanrossumbv.nl

             با اخذ تصدیقنامه

1998-1999        : کار در شرکت انجینیری «Oranjewoud Company» بخش مهندسی شاهراه ها. مسؤولیت کاری: طراحی و نقشه کشی شاهراه ها.  www.oranjewoud.nl

             با اخذ تصدیقنامه

1999-2000        : کار در وزارت دفاع کشور هالند، ریاست ساختمانی «DGW&T» ، نماینده گی شهر «Utrecht» کشور هالند. مسؤولیت کاری: با استفاده از برنامه های مختلف کامپیوتری شکل دادن طرح ها ی خام (تخمینی) به طرح های عملی و بعداٌ - شیوه به اجرا درآوردن آن.

             با اخذ تصدیقنامه

2000-2006        : کار در شرکت مشوره تی و انجینیری «ACE Engineers - & Counsellors » در نماینده گی شهر «Hoofddorp » کشور هالند در بخش انجینیری سیول.   www.ace.eu

             مسؤولیت کاری: آماده سازی تمام کار های بخش مهندسی سیول. از طراحی به واقعیت تبدیل کردن نظریات تشکیل شهرک ها. طراحی و دیزاین راه ها - سیستم های مهندسی ترافیک -  ساحات آبی - ساحات سبز - سیستم های کیبل کشی - سیستم های کانالیزاسون و... برای شهرک های جدید با درنظرداشت انواع مواد خام آن منطقه. طراحی جاده های ملی خارج از شهر با درنظرداشت ساحات آبی و سبز و مسایل حفاظتی آن. محاسبه نوع مواد و مقدار مواد آن وطریقه بکارگیری آن در پروژه ها. بعد از تکمیل مراحل بالایی با استفاده از برنامه های مخصوص کمپیوتری این بخش، به تحریر درآوردن تمام پروژه (و یا یک بخش آن که مستقل به خودش باشد) با تمام جزئیات آن و نوع فعالیت ها در یک مجموعه و درخواست اجازه نامه از شاروالی آن ساحه برای عملی ساختن پروژه و یا یک بخش از آن.

              یکی از پروژه های بزرگ یکه بنده در آن نقش فعال داشتم تأسیس شهر جدید ”بوروک پولدر“ «Broekpolder » که دربین شهرهای «Beverwijk » و «Heemskerk » کشور هالند قرار دارد می باشد.  www.broekpolder.nl

             با اخذ تصدیقنامه

2006-2011        : کار در شرکت کاریابی انجینیری «Clavis Engineering» در شهر المیر کشور هالند. مسؤولیت کاری: آماده سازی تمام انواع کار های بخش مهندسی سیول.

              www.clafis.com

             کار از طریق این شرکت در منابع ذیل:

             * اتمام بخش از پروژه «Zuidas » در وزارت آب و راه، ریاست «RWS » نماینده گی بخش شمال هالند. مسؤولیت کاری: طراحی و دیزاین شاهراه ها در وقت اذدحام ترافیک. www.zuidas.nl

             با اخذ تصدیقنامه

             * فعالیت در یکی از بزرگترین شرکت های انجینیری در اروپا - شرکت مهندسی «Grontmij Infrastructure & Environment »  ریاست ساختمان های ”حیات اقتصادی“ و محیط زیست نماینده گی شهر «De Bilt » کشور هالند.   www.grontmij.nl

             مسؤولیت کاری:  آماده سازی تمام انواع کار های بخش مهندسی سیول.

 

تجربیات در ابعاد اجتماعی و سیاسی:

1973     : نخستین بازداشت سیاسی در روز جشن آزادی کشور در نندارتون محصولات فارم هده. این باز داشت نیم روزه توسط فعالین پرچمی که در ابتدای رژیم سردار محمد داوود نقش کلیدی در رژیم را داشتند صورت گرفت. خاطرات این رویداد در فصل جداگانه یی به یاری ایزدمتعال انعکاس خواهد یافت.   More...

1980     : دومین بازداشت بنده از بستر خواب در نیمه شبها توسط عمال رژیم ببرک کارمل          به اتهام رهبری تظاهرات لیسه نادریه. بنده که آن زمان محصل سال پنجم پوهنحُی انجینیری بودم از اواخر ماه ثور تا اواخر ماه جوزا را در زندان پلچرخی سپری نمودم. خاطرات این رویداد در فصل جداگانه یی به یاری ایزدمتعال انعکاس خواهد یافت.   More...

جنوری 1981       : درست چند روز بعد از فراغت از پوهنحُی انجینیری پوهنتون کابل در حالیکه لست از محصلین و متعلمین مجاهد در دست رژیم کارمل افتاده بود آشیانه را بقصد هجرت به دیار امن با 52 تن از محصلین و متعلمین ترک گفتیم. اولین هجرت از طریق شمالی و کوه های صافی در سرما شدید زمستان و با طی نمودن ده شبانه روز برای یک شهرنشین کابلی چه بوده می تواند به جز از عشق به خدا و وطن؟ هجرت یکه صرف بخاطر جلوگیری از آلوده شدن در نظام های الحادی بود. اما پذیرش این همه مشقت دربدل کسب نام مهاجر(در راه خدا) چه زیبا و دلپذیر بود!

1981-1983        : سومین بازداشت سیاسی در زمان رژیم ببرک کارمل. با سپری نمودن دوسال زندان توأم با درد و الم یکه اگر خود بخواهم فراموش اش کنم وجودم آنرا نمی تواند فراموش کند. میتوان این دوره را - دوره یی تحصیل در پوهنتون پلچرخی نامید. این دوره از خودشناسی آغاز و تا ماحول شناسی وسعت یافت هرچند که روز ها و شب های طاقت فرسای را درپیش داشت. خاطرات این دوره را در فرصت مناسب  به یاری ایزدمتعال انعکاس خواهد یافت.   More...

1983     : درحالیکه هنوز زخم های زندان تازه بود، تن ام آماده گی سازش و همنوا شدن را با جوی اختناق رژیم وقت کارمل نداشت و پس از دو ماه آزادی از زندان، دوباره خانه و کاشنه ام را از برای کسب رضای الله (ج) ترک گفته و به مناطق نیمه آزاد کشور پناه بردم. در این زمان مقاله کوتاه از جدایی فرزند از مادرش را نوشتم که نیمه تمام باقی ماند که به یاری ایزدمتعال در صورت توانمندی و خواست الهی اگر شود که آنرا تکمیل سازم انشا الله بدست نشر آنرا خواهم سپرد.

1983     : درهمین سال جهت آموزش درس های کماندویی به مناطق نامعلوم یکه از کنار شهر هیبت آباد پاکستان می گذشت و در امتداد سرحد کشور چین در مرتفع ترین قلعه های کوه قرار داشت با جمعی از جوانان تحصیل کرده رهسپار گشتیم. در مدت سه ماه تحصیل ضمن آشنایی با تمام انواع سلاح ها، تخصص ام را در بخش هاوان و سام هفت اخذ داشتم که بعداً در زمان جهاد مسلحانه از آن در راه آزادی کشور از چنگال غاثبان قشون سرخ شوروی و اجیران شان استفاده گردید که کارنامه های را در زمان اش ثبت تاریخ کشور نمود است. بنده که امیدواری کسب نام و افتخار مجاهد را داشتم با عجز و ناتوانی به بارگاه ایزدمنان آروزی پذیرش آنرا خواهانم.

1984-1985        : کارتونیست بدون سرحد. آثار More...

1985-1986        : معاون مسؤول دفتر تبلیغات مجاهدین افغانستان در هالند.

1986-1987        : معاون مسؤول دفتر تبلیغات مجاهدین افغانستان در بلژیک.

             از تاریخ 15 جولای 1986 تا 7 اپریل 1987 سفری به مناطق مختلف افغانستان، اشتراک در جهاد مسلحانه و جمع آوری آثار جنایات جنگی در افغانستان ... بیشتر

1990-1995        : معاون مسؤول دفتر تبلیغات مجاهدین افغانستان در شهر لاهه کشور هالند.

1995-2001        : معاون مسؤول انستیتوت تحقیقات و بازسازی افغانستان در شهر المیر کشور هالند.

1991-2001        : مدیر مسؤول نشریه البد چاپ هالند.

2001     : در اکتوبر این سال تمام روز در بازداشت دستگاه استخباراتی کشور هالند. این  چهارمین بازداشت بنده بود که از طرف عامیان دیموکراسی در قلب کشور های پیشرفته تحقق یافت که این خود سیلی محکم بر قصبان کمونیست بود که در سومین دور زندانی شدن ام، از اینکه فارغ پوهنحُی انجینیری بودم مرا به جرم دستپرورده امپریالیزم مدت چهار ماه زیر شکنجه قرار داده بودند. خاطرات این بازداشت اگر وقت یاری کرد در آینده ها به یاری ایزدمتعال انعکاس داده خواهد شد. More...

2001-2005        : با محدود شدن عرصه فعالیت ها در قبال کشور عزیزم، ساحه فعالیت را در بخش تربیه اطفال مسلمان آغاز نمودم و عضو کدر رهبری مکتب اسلامی ”الایمان“ در شهر المیر کشور هالند گشتم. مکاتب اسلامی در چارچوب قانون اساسی هالند زیر نظر وزارت معارف و با هزینه آن وزارت از آوان تأسیس تا بحال تقریباً 40 مکتب ابتدائیه و عالی را در اکثر شهر های هالند زیر پوشش خود دارد. کشور هالند اولین کشور غربی است که برای اقلیت ها اجازه فعالیت های دینی و کلتوری را می دهد. مکاتب اسلامی زیر چتر ارگان «ISBO - Islamic Schools Run Organization» توانسته تا کنون در حدود ده هزار طفل را به خود جذب نمایند که با تأسف افغانها از این نعمت خدا داد کمتر استفاده می نمایند.

2005-2007        : رئیس انجمن مکاتب اسلامی «Foundation Islamic Schools» در شهر امستردام کشور هالند. این انجمن که رهبری سه مکتب اسلامی را در شهر های مختلف به پیش می برد در حدود 750 طفل را زیر چتر خود دارد که شاگردان آنرا تمام ملیت ها تشکیل میدهد. این مکاتب قرار ذیل اند: مکتب اسلامی الایمان در شهر المیر «Almere » - مکتب اسلامی الاسلام در شهر الفرسوم «Hilversum» و مکتب اسلامی الاحسان در شهر لیل استد «Lelystad» کشور هالند می باشند.

             بنده در سوم سپتامبر 2007 نظر به محدودیت های صحی ازین سمَت استفا دادم

2008- حال          : موازی با کار های معیشتی، جمع آواری و تدقیق اندوخته های علمی در بخش های مختلف انجنیری با نظر داشت شرایط محیطی افغانستان. جستجوی راه های حل معضلات تخنیکی بخصوص در ساحه سیول انجنیری و ... که کمتر از دو درصد آن از طریق همین سایت انعکاس یافته است.

             همچنان جمع آواری و نگارش خاطرات ، چشمدید ها و تجریبات بنده در ابعاد سیاسی و اجتماعی در سه دهه ی اخیر و انعکاس آن از طریق همین سایت. www.2afghan.com

درباره من

                               تنویر افغان Tanwir–e-Afghan