Content: From Pulcharkhy to...

فهرست مطالب: از پلچرخی تا...

Text Box: آغاز سخن:
هدیه برای مادر عزیزم و برای همه ی مادران!
Text Box: نخستین بازداشت:
زمانی که بیشتر از 16 سال عمر نداشتم
Text Box: دومین بازداشت:
زمانی که بیشتر از 22 سال عمر نداشتم
Text Box: سومین بازداشت:
زمانی که بیشتر از 23 سال عمر نداشتم
Text Box: چهارمین بازداشت:
زمانی که 43 سال عمر داشتم

                               تنویر افغان Tanwir–e-Afghan