The third arrest

سومین بازداشت

نمای زندان پلچرخی از فضا

Line Callout 3: بلاک سوم
Line Callout 3: بلاک دوم
Line Callout 3: بلاک اول
Line Callout 3: بلاک چهارم

سومین یازداشت:

این دوره که پُر خاطره ترین و پُر مشقت ترین دوره های از زنده گی ام را تشکیل می دهد ممکن برای نسل های آینده بی ثمر نباشد. زیرا تا زمانی که بینش ها بر اهداف گره نخورده باشد (آنهم بر مبنای واقعی فهم و دانش) و بر محور افراد و اشیا بچرخد، مشکل خواهد بود تا حقایقی را که در لابلای این نوشتار انعکاس یافته و بیانگری عمق فاجعه ی آن دوران می باشد در ذهن خواننده به تصویر کشاند.

هرچند دوران 24 ماهه ی اسارت به مقایسه اکثریت زندانیان، دوره ی کوتاه بود اما این مدت تنها با سپری کردن حیات در بین سلول های زندان خلاصه نمی گردید. در طول این مدت 21 بار جزایی شده و از یک سلول به سلول دیگر انتقال یافته که توأهم با انواع شکنجه نیز همراه می بود. همین علت و همچنان بخاطر تنوع برای خواننده مرا واداشت تا سعی نمایم که داستان ها را زیر عناوین مختلف و بصورت جداگانه تحریر بدارم.

داستان های کوتاهی که درین بخش به یاری ایزدمتعال زیر تحریر خواهد آمد بر مبنای زمانی در پائین از آن نام برده شده و داستان های که مسوده آن تا بحال به پایان رسیده است در ”لینک“ کنار چپ صفحه جا داده شده است:

1- حادثه ی دستگیری

2- از آشنایی تا جدایی:

پیشگفتار: از آشنایی تا جدایی

1- از آشنایی تا جدایی

2- از آشنایی تا جدایی

3- از آشنایی تا جدایی

4- از آشنایی تا جدایی

5- از آشنایی تا جدایی

6- از آشنایی تا جدایی

7- از آشنایی تا جدایی

8- از آشنایی تا جدایی

9- از آشنایی تا جدایی

10- از آشنایی تا جدایی

11- از آشنایی تا جدایی

12- از آشنایی تا جدایی

13- از آشنایی تا جدایی

14- از آشنایی تا جدایی

 

3- خوف دیدار دوست

4- شهید حنجره طلایی

5- قیام پشت میله ها

6- خاطره ای از عید

بخش اول: خاطره ای از عید

بخش دوم: خاطره ای از عید

بخش سوم: خاطره ای از عید

 

7- رهایی شکنجه زا

                               تنویر افغان Tanwir-e-Afghan