Sitemap

بدنه سایت

 

¥  

 

w Tanwir Engineering

 

u Tanwir -e- Afghan

 Sitemap         بدنه سایت            

 Home             صفحه نخست

 About Me       در باره من

 اCollecting of the war creims          جمع آوری آثار جنایات جنگی

 Al - Bader      البدر

· (IAM)  البدر ارگان نشراتی دفتر تبلیغات مجاهدین افغانستان

· (RRIA)  البدر ارگان نشراتی انستیتوت تحقیقات و بازسازی افغانستان

 The way of sloution             راه بیرون رفت

 Cartoons       کارتون

· Nieuw                                                     طرح های جدید

· Old                                                         طرح های قبلی

 

 From Pulcharkhy to…             از پلچرخی تا گوانتانامو

· First political arrest                                   اولین بازداشت

· Second political arrest                              دومین بازداشت

· Third political arrest                                  سومین بازداشت

· 1                                          خاطره ئی از عید

· 2                                          از آشنایی تا جدایی

· Forth political arrest                                 چهارمین بازداشت

 Contact Me    تماس با من

 

 

To Afghan

                               تنویر افغان Tanwir–e-Afghan