Cartoon

طرح های جدید کارتون:

غزه در خون

Right Arrow: Next

تاریخ طرح:  3 جنوری 2009 (هشتمین روز تجاور نیروهای صیهونیستی بر غزه در فلسصین)-  شهر المیر کشور هالند- طرح شماره 1 دور دوم - انجنیر محمد نذیر تنویر

تاریخ نشر:  در سایت های مختلف انترنتی و نشرات خارجی

شرح کارتون:  همبستگی به ملت مظلوم فلسطین در رابطه به تجاوز صیهونیستی ها در 27 دیسامبر 2008. در رابطه به گفتار وزیر خارجه اسرائیل (Tzipi Livni) که گفت صبر ما تمام شده و به قتل عام فلسطینی ها آغاز نمودند. درین جا چنان وانمود شده که زنان اسرائیلی(درحالیکه زنان موجودات عاطفی اند) در ظلم  کمتر از مردان اسرائیلی نیستند. منظور از نقشه فلسطین به قسم خنجر، طرح صلح اسرائیلی میباشد(بگیر کشور ات را که میخواهی!!!).